Darowizna kościelna a ulga podatkowa

Kategoria: Darowizny Opublikowano: piątek, 07 styczeń 2011

Obowiązujące w Polsce prawo podatkowe stwarza podatnikom możliwość obniżania dochodu lub przychodu podlegającego opodatkowaniu o różnego rodzaju odliczenia.  Wśród tych odliczeń znajdują się dokonane przez podatników darowizny. W zeznaniu rocznym przekazane darowizny mogą odliczyć podatnicy  rozliczający się na formularzach PIT-28, PIT-36 i PIT-37.

Aby skorzystać z tego przywileju podatkowego konieczne jest jednak spełnienie kilku warunków.

Podatnik może odliczyć od dochodu darowizny przekazane na jeden z trzech celi. W szczególności ustawodawca wskazuje na cele związane z kultem religijnym (tzw. darowizna kościelna), przy czym mowa tu o darowiźnie związanej z kultem religijnym sensu stricto jak również o darowiźnie na rzecz charytatywno – opiekuńczej działalności Kościoła.

W pozostałym zakresie istnieje możliwość odliczenia od podatku darowizny przekazanej na rzecz instytucji związanych  głównie z pomocą społeczną, działalnością charytatywną, działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych, nauką, kulturą, sztuką, sportem, a także krwiodawstwem.

Darowizna przekazana na cele związane z kultem religijnym może zostać odliczona w  zeznaniu rocznym, składanym za ten rok, w którym jej dokonano. W praktyce oznacza to, iż  składając zeznanie podatkowe za rok 2011, od podatku odliczyć można darowiznę przekazaną na cele związane z kultem religijnym  w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2011r.  Wszelkie zatem darowizny, które dokonano po 1 stycznia 2012r. będą mogły zostać  odliczone  z chwilą składania zeznania rocznego z rok 2012.

Co do zasady opodatkowaniu nie podlegają darowizny, których wartość nie przekracza 6 % osiągniętego w skali roku   dochodu lub przychodu. Limit ten dotyczy także  darowizny przekazywanej na cele kultu religijnego w ścisłym tego słowa znaczeniu  np. na budowę lub remont kościoła, na zakup szat, naczyń liturgicznych, czy też w szczególności elementów wyposażenia świątyni, takich jak figury, obrazy, sztandary, ławki. W  wysokości natomiast nielimitowanej podlegają odliczeniu od dochodu (przychodu) przed opodatkowaniem wyłącznie darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą. Przy czym podlegają one odliczeniu jedynie do wysokości podstawy opodatkowania ( można zatem przekazać  całość  swojego dochodu na wskazany powyżej cel nie płacą przy tym  w ogóle podatku).

Darowizny odliczane w ramach limitu 6%, także te przeznaczone na cele związane z kultem religijnym powinny być udokumentowane dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna - dokumentem, z którego wynika wartość darowizny oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

Również darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą prowadzoną przez kościelne osoby prawne powinny być udokumentowane w ten sam sposób. Dodatkowym warunkiem wyłączenia darowizny kościelnej z podstawy opodatkowania jest przedstawienie darczyńcy przez kościelną osobę prawną - w okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny - sprawozdania o przeznaczeniu jej na działalność charytatywno-opiekuńczą.

Darczyńca korzystający z odliczenia, zobowiązany jest ponadto do wykazania w załączniku PIT/O dołączanym do zeznania rocznego, oprócz kwoty przekazanej darowizny oraz kwoty dokonanego odliczenia, również danych pozwalających na identyfikację obdarowanego, a w szczególności jego nazwy i adresu.

Z chwilą dokonania odliczenia podatnik powinien dysponować pokwitowaniem odbioru darowizny. Sprawozdanie dotyczące jej przeznaczenia, przedstawione przez kościelną osobę prawną, podatnik powinien otrzymać najpóźniej po upływie dwóch lat od dnia przekazania darowizny.

Parafia Rzym-Kat Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tanowie. 

ING Bank Śląski 67 1050 1559 1000 0090 7682 7493.