Ewangelia na Czwartą Niedzielę Zwykłą

Kategoria: Liturgia Opublikowano: niedziela, 28, styczeń 2018 Magdalena Grąbczewska

Słowa Ewangelii według Świętego Marka ( Mk 1, 21-28)

Jezus naucza jak ten, który ma władzę.

 

W Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie.

 

Był właśnie w ich synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: «Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boga».

Lecz Jezus rozkazał mu surowo: «Milcz i wyjdź z niego! » Wtedy duch nieczysty zaczął nim miotać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego.

 

A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: «Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne». I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.

 

 

 

Stajemy dziś w obliczu cudu jakiego dokonuje Jezus. Uwolnienie od nieczystego ducha jest za przyczyną Boga kluczem do nowego lepszego życia. Tylko Jezus jest w stanie prawdziwie  przemienić duszę człowieka i jego przyszłość. Jeśli wsłuchamy się w Jego naukę, jeśli będziemy wypełniać Jego wolę, On wskaże nam drogę do bycia wolnym.

Czytaj więcej: Ewangelia na Czwartą Niedzielę Zwykłą

Ewangelia na Trzecią Niedzielę Zwykłą

Kategoria: Liturgia Opublikowano: sobota, 20, styczeń 2018 Magdalena Grąbczewska

Słowa Ewangelii według świętego Marka ( Mk 1, 14-20)

Jezus wzywa ludzi do nawrócenia i powołuje pierwszych Apostołów

 

Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię».

Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi».

I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.

Idąc dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci.

Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi i poszli za Nim.

 

 

Potrzeba wiary, aby stać się rybakami ludzi. Powołując Apostołów Jezus nie używa wyszukanych słów. Zastając ich przy codziennej pracy wzywa ich do tego, aby poszli za Nim, a On przemieni ich życie. Do tej pory bowiem byli zwykłymi rybakami, rybakami po prostu.

Doświadczając powołania przez Jezusa otrzymują możliwość stania się kimś całkiem innym. Od tej pory będą poprzez Niego, doświadczając działania Ducha Świętego, łowić ludzi. Zostali powołani do tego, aby tworzyć żywy Kościół. 

 

Jezus spotyka nas w codzienności, podczas codziennych zajęć. Dociera do nas ze Swoim zaproszeniem do przemiany naszego życia. Do nas także nie kieruje wyszukanych słów. Nas także pragnie obdarzyć Duchem. 

Zapraszając do naszego życia Jezusa, odpowiadając na Jego wezwanie i my otrzymujemy szansę na przemianę. Jezus uświęca każdą nasza czynność, jeśli czynimy ją w Jego Imieniu, zgodnie z Jego nauką, na Jego świadectwo. Jezus zaprasza nas do tego, abyśmy i my razem z Nim budowali Kościół. 

 

Czytaj więcej: Ewangelia na Trzecią Niedzielę Zwykłą

Ewangelia na Drugą Niedzielę Zwykłą

Kategoria: Liturgia Opublikowano: niedziela, 14, styczeń 2018 Magdalena Grąbczewska

Słowa Ewangelii według Świętego Jana ( J 1, 35-42)

Znaleźliśmy Mesjasza

 

Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: «oto Baranek Boży».

Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem.

Jezus zaś, odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: «Czego szukacie?»

Oni powiedzieli do Niego: «Rabbi! – to znaczy: Nauczycielu – gdzie mieszkasz?»

Odpowiedział im: «Chodźcie, a zobaczycie».

 

Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny dziesiątej.

Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: «znaleźliśmy Mesjasza» – to znaczy: Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa.

A Jezus, wejrzawszy na niego, powiedział: «Ty jesteś Szymon, syn Jana; ty będziesz nazywał się Kefas» – to znaczy: Piotr.

 

 

 

Dzisiejsza Ewangelia przywołuje wspomnienie powołania Apostołów i spotkania pierwszych uczniów z Jezusem. Spotkanie z Jezusem jest w ich życiu momentem przełomowym, chwilą która całkowicie odwraca bieg dotychczasowych wydarzeń. Jest to moment całkowitej zmiany optyki, zmiany dawnego systemu wartości. Bóg sam wybiera miejsce i czas kiedy chce dotrzeć do naszych serc. Zna nas lepiej niż my sami siebie znamy i zna moment kiedy stajemy się gotowi do wyjścia naprzeciw Jego Słowu.

 

Wzywając nas do pójścia za Nim, do głoszenia dobrej nowiny o Jego miłości, do pokonywania samych siebie i twardości naszych serc, stawia przed nami zadania, ale i daje nam szansę na rozpoczęcie nowego życia.

Życia Bogiem.

 

Czytaj więcej: Ewangelia na Drugą Niedzielę Zwykłą

Ewangelia na Święto Chrztu Pańskiego.

Kategoria: Liturgia Opublikowano: niedziela, 07, styczeń 2018 Agnieszka Malicka

Słowa Ewangelii według św. Marka ( Mk 1, 6b-11)

Chrzest Jezusa

 

Jan Chrzciciel tak głosił: „Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym”.

 

W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili, gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na siebie. 

A z nieba odezwał się głos:

 „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”.

 

 

Prorocy starotestamentowi zapowiadali przyjście Chrystusa - Zbawiciela. Miało ono nastąpić w czasach wyznaczonych przez Boga. Prorocy mówili także o poprzedniku Chrystusa, który przygotuje naród wybrany na Jego przyjście ( Ml 3,1; Iz 40,3). Ich zapowiedzi wypełniają się w Janie Chrzcicielu. On podczas swojej działalności nawoływał ludzi do nawrócenia i pokuty, nauczając, że tylko w taki sposób wyprostują Boże ścieżki, czyli przygotują się na przyjęcie Boga objawiającego się w Chrystusie. Jan wie, że jego działalność już się kończy. Wkrótce przyjdzie Ktoś mocniejszy i godniejszy od niego, kto będzie chrzcił Duchem Świętym.

Czytaj więcej: Ewangelia na Święto Chrztu Pańskiego.

Ewangelia na Uroczystość Objawienia Pańskiego - Trzech Króli

Kategoria: Liturgia Opublikowano: sobota, 06, styczeń 2018 Agnieszka Malicka

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza ( Mt 2, 1-12)

Pokłon mędrców ze Wschodu

 

Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: «Gdzie jest nowo narodzony Król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon».

Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli:

«W Betlejem judzkim, bo tak zostało napisane przez Proroka:

 

A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela».

 

Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wywiedział się od nich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: «Udajcie się tam i wypytajcie starannie o dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon». Oni zaś, wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę.

A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, postępowała przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli dziecię z Matką Jego, Maryją; padli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę.

A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się z powrotem do swojego kraju.

 

 

 

Ewangelia opisuje reakcje różnych ludzi na wiadomość o narodzeniu Jezusa Chrystusa. Król Herod poczuł się zagrożony pojawieniem się nowego władcy, dlatego kazał zabić betlejemskie dzieci. Mędrcy z Mezopotamii natomiast zdecydowali się na długa i niepewną podróż. Ofiarowane przez nich dary - bogactwa Wschodu - ojcowie Kościoła zinterpretowali jako symbole godności ( złoto) i boskości Jezusa ( kadzidło) oraz zapowiedź Jego Męki ( mirra).

Czytaj więcej: Ewangelia na Uroczystość Objawienia Pańskiego - Trzech Króli