Ewangelia na Uroczystość Najświętszej Trójcy.

Opublikowano: sobota, 26 maj 2018

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza ( Mt 28, 16-20)

Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi 

 

Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami:

 

«Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata».

 

 

 

„A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.”

 

Ja wiem, że jesteś Panie mój. Ja wiem, że jesteś tu. 

 

 

 

To zakończenie Ewangelii według św. Mateusza jest kluczem do jej zrozumienia. Zmartwychwstały Chrystus otrzymał od Swego Ojca pełnię władzy, mocą której posyła apostołów do świata, aby złączyć ze sobą wszystkie narody. Zbawienia nie osiąga się bowiem przez prostą deklarację, ale przez wejście we wspólnotę uczniów, co oznacza osobiste i całkowite przylgnięcie do Chrystusa. Misja Jezusa i Jego uczniów w okresie publicznej działalności Chrystusa, z kilkoma wyjątkami, ograniczała się zasadniczo do Izraelitów. Teraz, w sposób wyjątkowo uroczysty, Zmartwychwstały nakreślił przed apostołami uniwersalistyczną perspektywę ich misji: mają przekroczyć granice Izraela, aby wszystkim ludom i kulturom zanieść światło Ewangelii. W ich działalności istotne są dwa zasadnicze akty: chrzest i nauczanie. Człowiek staje się uczniem Jezusa przez chrzest, ale pozostaje nim, gdy zachowuje Jego nauczanie, czyli żyje zgodnie z przyjętą wiarą. Jezus zapewnił apostołów o Swojej stałej obecności przy nich, co jest gwarancją owocności ich pracy. On Sam będzie  udzielał im Swojej mocy i własnym autorytetem  będzie potwierdzał ich słowa. Obietnica ta dotyczy nie tylko apostołów, ale także ich następców, bo głoszenie Ewangelii ma rozbrzmiewać do skończenia świata. Imię Jezusa - Emmanuel ( Bóg z nami) z początku Ewangelii ( Mt 1,23) powraca w jej zakończeniu jako zapewnienie o obecności Jezusa pośród wiernych aż do nastania pełni Królestwa Bożęgo. Ta realna obecność ma być dla apostołów nie tylko umocnieniem, ale i zapewnieniem, że nauka przez nich przekazywana jest autentycznym Słowem Chrystusa.

 

Emmanuel …

 

Bóg jest zawsze między nami 

Bóg jest zawsze blisko nas

On zna wszystkie twoje rany

Przed Nim się nie schowasz

Bóg jest zawsze między nami

Możesz do Niego przyjść

Chce obmyć to co skrywasz

Nie musisz bać się dziś 

 

Emmanuel jest pośród nas 

Emmanuel dotyka nas 

Emmanuel, nie mamy sił

 

Emmanuel, Ty musisz przyjść

Odsłony: 374