Uroczytsość Bożego Ciała

Opublikowano: środa, 29 maj 2013

 

Zamyślenie nad Bogiem Eucharystycznym, Bogiem dla Ciebie i dla mnie. Jak to jest  - ta prawda tak oczywista  a jednak niepojęta. Bóg który jest wszechoboceny,  uosabia się właśnie  tak i daje nam siebie, tak aboslutnie - od początku do końca. I jest dla Ciebie i dla mnie On sam -  Jezus, Bóg w Hostii.  Taki bliski, że pragnie stać się częścią  Ciebie. Absolutnie. Cały. Oddany. A Ty możesz postąpić  tak jak chcesz.  Odrzucić, albo przyjąć tak jak On tego pragnie. Uświęcanie poprzez Eucharystię. Wstąpienie Boga w Ciebie.  O tak - prawda niepojąta. Prawda  prawdziwa. Takie jest pragnienie Boga, być  tu, pozostać i żyć. Na zawsze. W Tobie i we mnie. Być zaczynem świętości.

VII Niedziela Wielkanocna

Opublikowano: sobota, 19 maj 2012

(Łk 24,46-53)
Jezus powiedział do swoich uczniów: Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie, w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego. Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie uzbrojeni mocą z wysoka. Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga.

Sztuką jest buntowanie się przeciwko swoim ograniczeniom w imię przekraczania swoich granic. Tak powiedział Ksiądz Tischner.

Dla chrześcijanina takim właśnie buntem przeciw  ograniczeniom niech będzie dążenie, ciągłe staranie się o to, aby osiągnąć życie wieczne.

uroczystość zwiastowania pańskiego

Opublikowano: niedziela, 25 marzec 2012

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, . Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł Jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa! Wtedy odszedł od Niej anioł.

/ Łk 1, 26 - 38 /

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Opublikowano: sobota, 30 marzec 2013

Zmartwychwstałem i zawsze jestem z Tobą


Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. A oto powstało wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem anioł Pański zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Postać jego jaśniała jak błyskawica, a szaty jego były białe jak śnieg. Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i stali się jakby umarli. Anioł zaś przemówił do niewiast: Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei. Tam Go ujrzycie. Oto, co wam powiedziałem. Pośpiesznie więc oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i biegły oznajmić to Jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: Witajcie. One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: Nie bójcie się. Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą.

/Mt 28,1-10/


Wydarzenie zmartwychwstania Chrystusa, odkryte przez niewiasty, a potem przez apostołów: Piotra i Jana, „pierwszego dnia po szabacie”, jest światłem rozświetlającym całą dotychczasową działalność Jezusa. Z perspektywy tego zmartwychwstania nabierają dopiero znaczenia całe Jego nauczanie i działalność. Za prawdziwością tego wydarzenia przemawia świadectwo apostołów, którzy z Jezusem przebywali trzy lata, byli świadkami jego ostatnich ziemskich dni, wreszcie Jego działalność po zmartwychwstaniu. O tym wspomina dziś w pierwszym czytaniu św. Piotr. Apostołowie dostali wtedy również misję głoszenia zmartwychwstania Chrystusa całemu światu, tak by w imię Jezusa każdy mógł otrzymać odpuszczenie grzechów. To też czyni do dziś Kościół. W praktyce oznacza to, by żyć duchem Chrystusa, zgodnie z pouczeniem św. Pawła: „Jeśliście razem z Chrystusem (we chrzcie) powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego co na ziemi.

Wielka Sobota

Opublikowano: piątek, 22 kwiecień 2011

 

 

grób Pański w Tanowie, for. Jarosław Borowik

Na zdjęciu : Grób Pański w Tanowie, fot. Jarosław Borowik

Przez Syna Swojego Bóg  wszystko przezwycięży, a Syn przezwycięży wszystko przez Boga Ojca.

Klękamy dziś przed Jezusem złożonym w grobie.  Przed Grobem Jezusa ukrzyżowanego, który żyje, choć jeszcze tego nie ujawnił. Nasz czas jest czasem błogosławionym, wiemy, że zwycięstwo jest już blisko. O tyle łatwiej nam dziś trwać w oczekiwaniu, mając świadomość cudu nadchodzącego poranka.

Cud zwycięstwa Chrystusa, którego symbolem  jest odsunięty kamień jest cudem, który wciąż trwa. Ten cud wciąż staje się podczas każdej Mszy św, każdego Sakramentu św, kiedy przyjmując Boga do siebie  masz  szansę na to, aby  Chrystus zmartwychwstały przeniknął  twoje  życie. Symbolem Jego zwycięstwa w nas  są odsunięte  kamienie naszych słabości, które czynią nas pogrzebanymi za życia. Potrzeba Chrystusa, aby odsunąć kamienie.  Kamienie zła, nienawiści, kłamstwa, zawiści, braku pokory. Ile jest ludzi tyle jest kamieni, potrzeba Chrystusa, aby dostrzec ten głaz.

Nowe  życie, jakie daje nam Jezus zmartwychwstał  stanowi autentyczne przejście  od śmierci do życia.

Jezus żyje. Nawet jeśli się wydaje, że „ Bóg umarł”.

W oczekiwaniu Wielkiej Soboty objawione jest to, że Bóg także trwa w oczekiwaniu. Bóg czeka na Twoją  dojrzałość, na twoją  większą ufność, na Twoją decyzję że chcesz odsunąć kamień.

Jestem narzędziem w ręku Boga. Jakie dobro Bóg może wprowadzić przez mnie w świat?

W oczekiwaniu Wielkiej Soboty Bóg czeka na Twoje zaproszenie. Jeśli zaprosisz Go do swojego życia, zyskasz szansę udziału w Poranku Zmartwychwstania.

Bóg zawsze zwycięży. Ale czy zwyciężysz razem z Nim i czy On zwycięży we Tobie, zależy od Twojej woli.  Zaufaj . Pozwól Bogu działać w Twoim życiu.  Pozwól Bogu zmartwychwstać w Tobie.