Regulamin Biblioteki

Opublikowano: czwartek, 04 kwiecień 2019
Regulamin Biblioteki
Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Tanowie
Głównym celem biblioteki jest propagowanie literatury chrześcijańskiej.
 
 I. Postanowienia ogólne
 
1. Biblioteka Parafialna jest jednostką organizacyjną parafii, działającą na podstawie Konkordatu (Dziennik Ustaw z 1998 r. Nr 51 poz. 318 art. 21,22); prawa o bibliotekach (Dz.U. 1997 Nr 85, poz. 539, ze zm.); o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 2001 r. Nr 13, poz.123 ze zm.) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dziennik Ustaw z 2003 r. Nr 96 poz. 873).
2. Prawo do korzystania mają wszystkie zainteresowane osoby.
 
II. Warunki rejestracji
 
1. W celu rejestracji należy okazać dokument z fotografią i adresem zamieszkania.
2. O każdej zmianie danych osobowych i adresu zamieszkania czytelnik jest zobowiązany powiadomić bibliotekę.
3. Każdy czytelnik jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem biblioteki. Regulamin biblioteki zamieszczony jest na stronie internetowej parafii.
4. Informacja dotycząca czasu otwarcia biblioteki jest zamieszczona na stronie internetowej parafii.
 
III. Kaucja.
 
1. Biblioteka pobiera w chwili rejestracji jednorazową kaucję 20zł, która stanowi zabezpieczenie w przypadku nie zwrócenia książek w określonym terminie.
2. Kaucja przepada, zasilając budżet biblioteki w przypadku nie zwrócenia książki w określonym terminie.
 
IV. Korzystanie ze zbiorów
 
1. Aby wypożyczyć książkę, czytelnik wypełnia pojedynczy rewers, w którym wypisuje autora i tytuł książki oraz swoje dane osobowe, datę wypożyczenia, oraz składa własnoręczny podpis.
2. Użytkownicy mają prawo wypożyczyć jednorazowo 1 książkę na maksymalnie 1 miesiąc. W przypadkach szczególnych czas ten może być skrócony. 
 
V. Odpowiedzialność za zbiory.
 
1. Czytelnik odpowiada osobiście za wypożyczone książki, z których korzysta.
2. W przypadku zagubienia lub zniszczenia czytelnik jest zobowiązany do odkupienia takiego samego egzemplarza, a jeśli to niemożliwe - dostarczenia innej książki, uzgodnionej z opiekunem biblioteki.
3. Niedopuszczalne jest samodzielne naprawianie uszkodzonej książki np. klejenie stron taśmą, klejem.
 
VI. Przepisy końcowe
 
1. Regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2019 r.
2. Opiekunami Biblioteki są Agnieszka Malicka i Barbara Korzybska.